⊕ 2016.05.01 - Erstkommunion

  • Erstkommunion_2016_VS_Koglhof
 
Volksschule Koglhof
1. Reihe: ?
2. Reihe: ?